Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni

Podnoszenie kompetencji cyfrowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni będąc beneficjentem  projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie rzeszowskim”   otrzymała w 2020 r.  nieodpłatnie z Fundacji VCC z Lublina sprzęt komputerowy .
Realizatorem  tej części  działań  jest  Fundacja VCC i Filia w Straszydlu.
W ramach projektu w  pierwszym półroczu  odbyły się szkolenia  online dla  pracownika Filii z zakresu „Dziennikarstwo online” oraz „Bezpiecznych zachowań w sieci” a także  zajęcia szkoleniowe dla utworzonej 10-osobowej grupy młodzieży. Warsztaty odbyły się stacjonarnie w SP w Straszydlu, a prowadzone  były przez profesjonalnego  trenera p. Rafała.
Uczestnicy  warsztatów otrzymali zaświadczenia i dyplomy  ukończenia  szkoleń, których organizatorem była Fundacja VCC. Gratulujemy dyplomów i zdobytej wiedzy.
Projekt  realizowany jest  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu  Biblioteka otrzymała nieodpłatnie od Fundacji VCC z Lublina : 5 laptopów z oprogramowaniem o łącznej wartość 17 278,58 zł oraz materiały szkoleniowe

Skip to content